Dodacie podmienky

Článok 1 - Definície pojmov a splnenie informačnej povinnosti pre Zákazníkov – spotrebiteľov

Archivácia Zmluvy Ak je Zákazník platne registrovaný v rámci webového rozhrania Zhotoviteľa, objednávka Zákazníka a Zmluva sú u Zhotoviteľa archivované po celú dobu registrácie Zákazníka od okamihu uzavretia Zmluvy. Systém Tigerprint umožňuje nahliadanie do už objednaných zákaziek.
Cena za Dielo Cena Zákazníkom objednaných Produktov Tigerprint vypočítaná systémom Tigerprint podľa cien jednotlivých typov Produktov Tigerprint, obsiahnutých na Stránkach.
Dielo Zhotovenie Produktov Tigerprint Zhotoviteľom pre Zákazníka podľa Zmluvy.
Dodacie podmienky Dodacie podmienky znamenajú tieto všeobecné obchodné podmienky pre Zákazníkov pri objednávaní produktov Tigerprint, ktoré obsahujú aj podmienky záruky a Reklamačný poriadok. Aktuálne znenie týchto Dodacích podmienok je dostupné na Stránkach.
Možnosti zistenia a opravovania chýb vzniknutých pri zadávaní dát pred odoslaním Objednávky Zákazníkom Systém Tigerprint umožňuje pred odoslaním Objednávky Zákazníkom zistenie a opravovanie chýb, keď podrobnosti o opravovaní chýb či zmene voľby už zvoleného typu alebo podoby Výrobku Tigerprint sú uvedené na Stránkach v časti "Nápoveď".
Občiansky zákonník znamená zákon č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, ktorý bude aplikovaný v prípade, že Zákazníkom je osoba, ktorá pri uzatváraní Zmluvy nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti
Obchodný zákonník znamená zákon č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov, ktorý bude aplikovaný v prípade, že Zákazníkom je právnická či fyzická osoba, ktorá Zmluvu uzatvára v rámci svojej podnikateľskej činnosti
Objednávka Objednávka Zákazníka na dodanie Produktov Tigerprint odoslaná Zákazníkom Zhotoviteľovi prostredníctvom Stránok.
Produkt Tigerprint Akékoľvek výrobky – najmä tlačené produkty (napr. fotoknihy, kalendáre, želania, zošity), ktorých zhotovenie z fotografických materiálov dodaných Zákazníkom alebo vybratých Zákazníkom z materiálov ponúkaných na použitie ostatnými Používateľmi je ponúkané Zákazníkom Zhotoviteľom prostredníctvom Stránok. Produkty Tigerprint môžu byť vytlačené len vo variantoch (najmä rozmery, typ Produktu Tigerprint, grafické usporiadanie) ponúkaných Zhotoviteľom na Stránkach.
Predplatená karta Plastová embosovaná poukážka v podobe plastovej karty s vyznačenou výškou kreditu, ktorý je dostupný po zadaní embosovaného kódu na Stránkach. Prostredníctvom tejto Predplatenej karty možno hradiť záväzky Zákazníka voči Zhotoviteľovi. Túto Predplatenú kartu možno zakúpiť u Zhotoviteľa. Cena Predplatenej karty je rovná výške kreditu, na ktorý je Predplatená karta vystavená.
Zmluva Zmluva medzi Zákazníkom a Zhotoviteľom o dodaní Produktu Tigerprint, uzavretá prijatím Objednávky Zhotoviteľom spôsobom a v okamihu stanovenom týmito Dodacími podmienkami, tvorená Objednávkou a Dodacími podmienkami.
Zmluvná strana Zhotoviteľ a Zákazník.
Stránky Webové stránky prístupné na internetovej adrese www.tigerprint.sk.
Používateľ Každá osoba, ktorá registráciou na Stránkach so Zhotoviteľom uzavrie Zmluvu o používaní Stránok a ich prostredníctvom poskytovaných služieb, ktorej Používateľský účet je aktívny (t.j. nebol zrušený).
Technické kroky vedúce k uzavretiu Zmluvy Prostredníctvom Stránok Zákazník pri použití systému Tigerprint vyberie
 • (i) typ požadovaného tlačového produktu (požadovaný Produkt Tigerprint, ktorý má byť podľa fotografických materiálov, dodaných Zákazníkom, Zhotoviteľom vyrobený), a
 • (ii) podobu a veľkosť Zákazníkom vybraného Produktu Tigerprint,
 • (iii) fotografie a ďalšie materiály, ktoré majú tvoriť obsah Produktu Tigerprint a
 • (iv) Zákazníkom požadované množstvo (počet kusov) Produktu Tigerprint. Odoslaním Zákazníkom vytvoreného produktu – požadovaného Produktu Tigerprint v rámci Stránok a následným vyplnením a odoslaním Objednávky Zákazník záväzne objednáva u Zhotoviteľa zhotovenie (vytlačenie) ním objednaného Produktu Tigerprint v Zákazníkom definovanej a vybratej grafickej podobe. Pri vyplňovaní Objednávky Zákazník zadá svoje identifikačné údaje a vyberie spôsob dodania Diela a spôsob platenia Ceny za Dielo z možností ponúknutých systémom Tigerprint. Cena za Dielo a cena zákazníkom zvoleného spôsobu doručenia Diela sú automaticky vypočítané systémom Tigerprint a Zákazníkovi oznámené v rámci procesu vyplňovania Objednávky. Systém Tigerprint smie byť použitý Zákazníkom výhradne len na vytváranie Zhotoviteľom ponúkaných Produktov Tigerprint. Používanie Stránok nie je podmienené registráciou. Identifikácia Zákazníka prebehne odoslaním riadne vyplnenej Objednávky Zhotoviteľovi.
Zákazník Fyzická alebo právnická osoba, ktorá so Zhotoviteľom uzavrela alebo uzaviera Zmluvu o zhotovení Produktu Tigerprint na základe Objednávky.
Záručná lehota Predstavuje podľa ust. § 646 odst. 1 Občianskeho zákonníka pre všetkých Zákazníkov, ktorí majú povahu spotrebiteľa v zmysle § 52 ods. 3 Občianskeho zákonníka, a rovnako aj pre ostatných Zákazníkov, šesť mesiacov.
Zásady nakladania s osobnými údajmi Informácia o tom, ako bude Zhotoviteľ nakladať s vašimi osobnými údajmi, obsiahnutými v Objednávke. Aktuálnu verziu si môžete preštudovať tu.
Zhotoviteľ Obchodná spoločnosť Tigerprint s. r. o., založená a existujúca v súlade s právom Slovenskej republiky, so sídlom Sládkovičova 13, Žilina, PSČ 010 01, IČO: 45698813, IČ DPH: SK2023084723, zapísaná v obchodnom registri, Žilina-Oddiel: s.r.o. - Vložka č. 53375/L. Kontaktná e-mailová adresa je tigerprint@tigerprint.sk.

Článok 2 - Aplikácia

Článok 2.1

Tieto Dodacie podmienky upravujú práva a povinnosti Zhotoviteľa a Zákazníka a sú neoddeliteľnou súčasťou každej Zmluvy, uzavretej medzi Zákazníkom a Zhotoviteľom. Práva a povinnosti Zákazníka a Zhotoviteľa, neupravené v tejto Zmluve, sa riadia Obchodným zákonníkom, len ak je Zákazník spotrebiteľom v zmysle ustanovení § 52 ods. 3 Občianskeho zákonníka, riadia sa vzťahy medzi Zákazníkom a Zhotoviteľom Občianskym zákonníkom.

Článok 2.2

Odoslaním Objednávky prostredníctvom Stránok Zákazník potvrdzuje, že sa zoznámil so znením týchto Dodacích podmienok, že im rozumie a rovnako sa zoznámil s Reklamačným poriadkom Tigerprint.

Článok 2.3

Odoslaním Objednávky prostredníctvom Stránok Zákazník potvrdzuje, že sa zoznámil s cenou objednávaných Produktov Tigerprint a s možnosťou odstúpenia od Zmluvy podľa týchto Dodacích podmienok.

Článok 2.4

Aplikácia akýchkoľvek iných všeobecných zmluvných alebo obchodných podmienok, na ktoré môže Zákazník akokoľvek odkazovať, je vylúčená, pokiaľ nie je výslovne písomne medzi Zákazníkom a Zhotoviteľom dohodnuté inak.

Článok 3 - Uzavretie Zmluvy

Článok 3.1

Zmluva medzi Zhotoviteľom a Zákazníkom je uzavretá, keď Zákazník od Zhotoviteľa dostane elektronicky, na ním v Objednávke uvedenú e-mailovú adresu, prijatie Objednávky. Len samotné potvrdenie o tom, že Objednávka bola Zhotoviteľovi doručená, nie je v žiadnom prípade prijatím Objednávky Zhotoviteľom. Až do okamihu uzavretia Zmluvy má Zhotoviteľ právo Objednávku odmietnuť bez uvedenia dôvodov.

Článok 3.2

Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek v priebehu zhotovovania Diela od uzavretej Zmluvy odstúpiť, ak zistí, že fotografie alebo iné grafické materiály, ktoré majú byť podľa voľby Zákazníka použité na zhotovenie Diela Zhotoviteľom, odporujú etickým pravidlám Zhotoviteľa alebo právnym predpisom (najmä materiály, ktorých obsahom je hanobenie národa, etnickej skupiny, rasy a presvedčenia, podnecovanie k nenávisti voči skupine osôb alebo k obmedzovaniu ich práv a slobôd, šírenie pornografie, prechovávanie detskej pornografie, podpora a propagácia hnutí smerujúcich k potlačeniu práv a slobôd človeka atď.) alebo by ich použitím pre zhotovenie Diela mohol Zhotoviteľ porušiť jemu známe práva tretích osôb (najmä autorské práva, právo na ochranu osobnosti, právo na ochranu osobných údajov a pod.).

Článok 3.3

Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek v priebehu zhotovovania Diela od uzavretej Zmluvy odstúpiť, ak zistí, že fotografie alebo iné grafické materiály Zákazníka, ktoré majú byť použité na zhotovenie Diela Zhotoviteľom, nie je možné z technických dôvodov na zhotovenie Diela použiť.

Článok 4 - Dodanie diela

Článok 4.1

Pokiaľ si Zákazník v Objednávke zvolí ako spôsob dodania Diela osobné vyzdvihnutie na pobočke Zhotoviteľa, považuje sa Dielo za dodané v okamihu, keď je Zhotoviteľom na danej pobočke pripravené na vyzdvihnutie a Zákazník je o tom informovaný.

Článok 4.2

Pokiaľ si Zákazník v Objednávke zvolí iný spôsob dodania Diela, než je osobné vyzdvihnutie na pobočke Zhotoviteľa, považuje sa Dielo za dodané v okamihu, keď je Zhotoviteľom odovzdané držiteľovi poštovej licencie alebo inému dopravcovi na začatie dopravy na dodaciu adresu Zákazníka, ktorú Zákazník uviedol v Objednávke.

Článok 4.3

Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza na Zákazníka v okamihu prevzatia Diela držiteľom poštovej licencie alebo iným dopravcom na začatie dopravy na dodaciu adresu Zákazníka, ktorú Zákazník uviedol v Objednávke. Len v prípade dohody o tom, že si Zákazník Dielo vyzdvihne osobne na pobočke Zhotoviteľa, prechádza nebezpečenstvo škody na Diele na Zákazníka v okamihu prevzatia Diela, alebo týždeň odo dňa, kedy bolo Dielo Zhotoviteľom odovzdané na danú pobočku a Zákazník o tom bol informovaný, podľa toho, ktorá z týchto udalostí nastane skôr.

Článok 4.4

Zákazník je povinný Dielo na adrese, ktorú uviedol v Objednávke, od držiteľa poštovej licencie alebo iného dopravcu prevziať alebo zabezpečiť jeho prevzatie treťou osobou. Ak sa vráti Dielo, odoslané na adresu zadanú Zákazníkom v Objednávke, Zhotoviteľovi ako nedoručené, nie je Zhotoviteľ povinný Dielo znovu odosielať ani pre Zákazníka skladovať, Zhotoviteľ je oprávnený s Dielom naložiť podľa svojho uváženia.

Článok 4.5

Zákazník, ktorý porušil Zmluvu tým, že zhotovené Dielo od držiteľa poštovej licencie alebo iného dopravcu neprevzal a nezabezpečil jeho prevzatie treťou osobou, je za predpokladu, že nezaplatil celú Cenu za Dielo pred zhotovením Diela (napr. v prípade doručovania Diela na dobierku), povinný uhradiť Zhotoviteľovi popri Cene za Dielo a jej príslušenstva aj zmluvnú pokutu vo výške 3.000, Kč (alebo ekvivalent v lokálnej mene). Nárok Zhotoviteľa na náhradu škody tým nie je dotknutý.

Článok 5 - Lehota na dodanie

Článok 5.1

Lehota na vyrobenie Diela a dodanie Diela Zákazníkovi predstavuje zvyčajne maximálne 10 pracovných dní od uzavretia Zmluvy. Presný termín dodania Diela (teda odovzdanie zhotoveného Diela držiteľovi poštovej licencie alebo inému dopravcovi na vykonanie prepravy) je Zákazníkovi Zhotoviteľom sledovaný e-mailovou správou na ním udanú e-mailovú adresu. Ak dôjde k oneskoreniu dodania Diela dlhšiemu než 20 pracovných dní od takéhoto termínu dodania Diela uvedeného Zhotoviteľom je Zákazník vždy oprávnený odstúpiť od Zmluvy až po uplynutí tejto lehoty. Akékoľvek ďalšie nároky, najmä na náhradu škody, sú vylúčené.

Článok 5.2

Zhotoviteľ objednáva v svojom mene a na účet Zákazníka dopravu (doručenie) zhotoveného Diela na dodaciu adresu Zákazníka uvedenú v Objednávke. Predpokladaný deň doručenia zhotoveného Diela Zákazníkovi oznámi Zákazníkovi Zhotoviteľ e-mailovou správou na ním udanú e-mailovú adresu. Zhotoviteľ nezodpovedá za správnosť a včasnosť doručenia zhotoveného Diela Zákazníkovi vinou Českej pošty š. p. alebo vinou iného dopravcu (doručovateľa) zhotoveného Diela. Oneskorenie doručenia zásielky z akéhokoľvek dôvodu neoprávňuje Zákazníka na odmietnutie prevzatia Diela ani na požadovanie náhrady ani zľavy za nedodržanie predpokladanej doručovacej lehoty.

Článok 6 - Cena za Dielo, balné, poštovné a platobné podmienky

Článok 6.1

Cena za Dielo je uvedená (vypočítaná) systémom Tigerprint vždy podľa jednotlivého typu Produktu Tigerprint, ktorý Zákazník uviedol v svojej Objednávke. Na Stránkach sú obsiahnuté základné ceny jednotlivých Produktov Tigerprint ponúkaných Zhotoviteľom.

Článok 6.2

Cena za Dielo, uvedená v Objednávke, je uvedená vrátane DPH a nezahrňuje náklady na balenie (balné) a dopravu (poštovné). Suma balného a poštovného je uvedená v Objednávke ako samostatná položka.

Článok 6.3

Pokiaľ po uzavretí Zmluvy nastane zmena v jednom alebo viacerých faktoroch určujúcich Cenu za Dielo, čiastku balného a náklady na dopravu, najmä nastanú zmeny v daňovej legislatíve, dopravných sadzbách (poštovné), nákupných cenách, cenách materiálu, alebo ak dôjde ku zmene výmenného kurzu, je Zhotoviteľ povinný Zákazníka o tejto zmene Ceny za Dielo, sumy balného alebo nákladov na dopravu, informovať. V prípade, že Zákazník novú Cenu za Dielo, sumu balného alebo náklady na dopravu písomne neakceptuje v lehote 5 dní od doručenia písomného oznámenia Zhotoviteľa o ich novej výške, uplynutím tejto lehoty sa Zmluva ruší.

Článok 6.4

Zákazník je povinný uhradiť Cenu za Dielo, balné a náklady na dopravu spôsobom, ktorý si pri objednávaní Diela Zákazník zvolí z možností, ktoré mu systém Tigerprint ponúkne. V prípade, že si Zákazník vyberie iný spôsob úhrady Ceny za Dielo než dobierku, je povinný uhradiť Cenu za Dielo, balné a náklady na dopravu v lehote určenej systémom Tigerprint a zobrazenej v Objednávke. Zákazník je oprávnený uhradiť Cenu za Dielo, balné a dopravné (poštovné) (nebo ich časť), prostredníctvom Predplatenej karty, a to až do výšky kreditu, na ktorý je Predplatená karta vystavená. Predplatené karty s poškodeným alebo neplatným embosovaným kódom sa nemôžu použiť na platbu záväzkov voči Zhotoviteľovi.

Článok 6.5

Zhotoviteľ si v uzavretej Zmluve môže vyhradiť právo podmieniť zhotovenie Diela úhradou Ceny za Dielo Zákazníkom vopred (platba až do výšky 100 % Ceny za Dielo, 100 % ceny balného a 100 % ceny poštovného (dopravného) platbou na účet Zhotoviteľa. Dňom zaplatenia je deň pripísania sumy v prospech účtu Zhotoviteľa. Do doby riadnej úhrady platby podľa tohto ustanovenia nie je Zhotoviteľ povinný začať zhotovenie Diela a nie je teda v omeškaní s dodaním Diela Zákazníkovi.

Článok 6.6

V prípade oneskorenia s platbou zo strany Zákazníka bude platba od Zákazníka najskôr použitá na úhradu dlžného úroku z omeškania a potom na istinu najstaršej dlžnej sumy.

Článok 6.7

V prípade oneskorenia s úhradou Ceny za Dielo a ďalších platieb je Zákazník povinný uhradiť Zhotoviteľovi zákonné úroky z oneskorenia podľa platných právnych predpisov Českej republiky.

Článok 6.8

Cena za Dielo je vždy uvedená na daňovom doklade – faktúre, ktorú Zákazník dostane spolu so zhotoveným Dielom pri prevzatí Diela –zásielky od držiteľa poštovej licencie alebo iného dopravcu.

Článok 7 - Vlastnícke právo

Článok 7.1

Vlastnícke právo na Dielo prejde od Zhotoviteľa na Zákazníka úplným zaplatením dohodnutej Ceny za Dielo alebo prevzatím Diela Zákazníkom podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane neskôr.

Článok 8 - Práva na fotografie a iné materiály

Článok 8.1

Zákazník odoslaním Objednávky udeľuje Zhotoviteľovi nevýhradnú bezplatnú licenciu na použitie všetkých fotografií a iných materiálov odoslaných Zákazníkom prostredníctvom Stránok na zhotovenie Zákazníkom objednaných Produktov Tigerprint (ďalej len "Materiály"), a to na všetky spôsoby použitia, ktoré sú nutné na zhotovenie týchto Produktov Tigerprint. Licencia je udelená na dobu autorsko-právnej ochrany Materiálov, pre územie celého sveta a Slnečnej sústavy a v množstvovom rozsahu, zodpovedajúcom počtu objednaných Produktov Tigerprint. Pokiaľ je Zákazník zároveň Používateľom vyššie opísanej licencie, nijako to nemení ani neobmedzuje licencie poskytnuté Zákazníkom Zhotoviteľovi na základe registrácie a Podmienok používania služby Tigerprint.

Článok 8.2

Zákazník vyhlasuje, že má ku všetkým Materiálom všetky licencie, dovolenia, súhlasy a povolenia potrebné na to, aby Materiály mohli byť Zákazníkom a Zhotoviteľom použité na výrobu Zákazníkom objednaných Produktov Tigerprint. Ide o najmä o dovolenie autorov Materiálov a osôb zachytených na Materiáloch, avšak v určitých prípadoch aj ďalších osôb, napríklad majiteľov ochranných známok alebo umeleckých diel zachytených na Materiáloch. Pokiaľ sa toto vyhlásenie ukáže ako nepravdivé, je Zákazník povinný nahradiť Zhotoviteľovi všetku škodu a všetky náklady, ktoré mu vzniknú z toho dôvodu, že toto vyhlásenie za pravdivé považoval a Materiály v súlade s tým použil.

Článok 8.3

Zákazník vyhlasuje, že v prípade, že súčasťou Materiálov sú osobné údaje Zákazníka alebo tretích osôb, je Zákazník, ako osoba určujúca spôsob a účel spracovania týchto osobných údajov, výlučne zodpovedný za splnenie povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov na ochranu osobných údajov. Nahraním Materiálov prostredníctvom Stránok poveruje Zákazník Zhotoviteľa na spracovávanie osobných údajov, ktoré sú súčasťou Materiálov, v rozsahu a spôsobom nutným na splnenie Zmluvy, teda najmä na zhotovenie objednaných Produktov Tigerprint.

Článok 9 - Záruka a reklamácia

Článok 9.1

Reklamácia a spôsob jej vybavenia sú upravené v reklamačnom poriadku spoločnosti Tigerprint s. r. o., ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto Dodacích podmienok.

Článok 10 - Zodpovednosť

Článok 10.1

Zhotoviteľ alebo Zákazník sú v oneskorení, ak nesplnia riadne a včas svoj záväzok zo Zmluvy, a to až do doby poskytnutia riadneho plnenia alebo do doby, keď záväzok zanikne iným spôsobom. Žiadna zo Zmluvných strán nie je v oneskorení, pokiaľ nemôže svoj záväzok splniť v dôsledku oneskorenia druhej zmluvnej strany. Zmluvné strany sú povinné poskytnúť si navzájom súčinnosť nutnú na to, aby druhá zmluvná strana mohla splniť svoj záväzok.

Článok 10.2

Zákazník sa okrem iného výslovne zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi všetku prípadne potrebnú súčinnosť, spojenú s prípadným uplatnením nárokov voči dopravcovi, ktorý zhotovené Dielo na účet Zákazníka dopravoval. Každá samostatná zásielka (balík) je automaticky poistená na škodu do 5.000,- Kč vrátane nákladov na expedíciu. Pre balenia, ktoré prevyšujú uvedenú hodnotu, sa dohodne zodpovedajúce poistenie. Cena za vyššie pripoistenie je stanovená podľa príslušnej výšky a je účtovaná podľa cenníka držiteľa poštovej licencie alebo iného dopravcu.

Článok 10.3

Pokiaľ poruší niektorá zmluvná strana svoju povinnosť zo Zmluvy, je povinná nahradiť škodu, ktorú tým druhej zmluvnej strane spôsobí, iba ak preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť alebo nepredvídateľnými okolnosťami tzv. vyššej moci v zmysle čl. 10.1., alebo pokiaľ zodpovednosť za škodu vylučujú tieto Dodacie podmienky.

Článok 11 - Vyššia moc

Článok 11.1

Žiadna Zmluvná strana nebude v oneskorení ani nebude zodpovedná za škodu, vzniknutú v dôsledku oneskorenia alebo neplnenia akéhokoľvek záväzku vyplývajúceho zo Zmluvy, pokiaľ takéto oneskorenie alebo neplnenie vyplýva priamo alebo nepriamo z okolností mimo primeranú kontrolu takejto Zmluvnej strany. Takéto okolnosti zahŕňajú okrem iného vyššiu moc, vojnové udalosti, občianske nepokoje, povstania, štrajky, pracovné výluky, alebo iné pracovné nepokoje, nehody, požiar, poškodenie vodou, záplavy, alebo iné prírodné katastrofy. Zmluvná strana postihnutá stavom vyššej moci vyvinie primerané úsilie na napravenie takéhoto stavu, aby mohla obnoviť plnenie svojich záväzkov čo najskôr, avšak žiadna Strana nebude povinná takto urovnať štrajk, výluku alebo iný pracovný nepokoj inak, než výhradne podľa svojho uváženia.

Článok 12 - Odstúpenie

Článok 12.1

Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy s okamžitou účinnosťou, pokiaľ (a) Zákazník hrubo poruší svoje záväzky zo Zmluvy; (b) Zákazník je v omeškaní s úhradou akéhokoľvek plnenia alebo iných záväzkov voči Zhotoviteľovi; (c) ohľadne majetku Zákazníka je podaný návrh na začatie insolventného riadenia; (d) Zákazník alebo súd rozhodne o vstupe Zákazníka do likvidácie alebo Zákazník inak ukončí obchodnú činnosť; (e) z technických dôvodov nie je možné zo strany Zhotoviteľa Dielo zhotoviť.

Článok 12.2

Podobne je Zákazník oprávnený odstúpiť od Zmluvy s okamžitou účinnosťou, pokiaľ (a) ohľadne majetku Zhotoviteľa je podaný návrh na začatie insolventného riadenia; (b) Zhotoviteľ alebo súd rozhodne o vstupe Zhotoviteľa do likvidácie alebo Zhotoviteľ inak ukončí obchodnú činnosť.

Článok 12.3

Každá zo Zmluvných strán je povinná druhú Stranu vopred písomne informovať o okolnostiach, ktoré by mohli mať za následok niektorý z prípadov, uvedených zhora v tomto článku, a to ihneď, ako sa o takých okolnostiach dozvie.

Článok 12.4

Odstúpenie od Zmluvy musí byť písomné a musí byť zaslané na adresu druhej Zmluvnej strany.

Článok 12.5

Vzhľadom na to, že dodanie Diela podľa uzavretej Zmluvy je považované za zhotovenie veci na zákazku, upravenej podľa želania Zákazníka a výlučne pre jeho potrebu, nemá Zákazník podľa ust. § 53 ods. 8 Občianskeho zákonníka právo od uzavretej Zmluvy odstúpiť, ak to nevyplýva z týchto Dodacích podmienok inak.

Článok 12.6

V prípade odstúpenia od Zmluvy je Zákazník vždy povinný vrátiť zhotovené Dielo do 7 dní od odstúpenia Zhotoviteľovi v neporušenom stave a ďalej uhradiť náklady, vzniknuté na jeho vrátenie (zhotovené Dielo odoslané na dobierku nie je Zhotoviteľ povinný prevziať).

Článok 13 - Obmedzenie zodpovednosti za škodu

Článok 13.1

Nič z toho, čo je uvedené v týchto Dodacích podmienkach, neovplyvní práva Zákazníka, ktorých sa Zákazník nemôže zmluvne vzdať alebo ich zmluvne obmedziť, najmä také práva, ktoré má Zákazník, ktorý je spotrebiteľom.

Článok 13.2

Pokiaľ Zákazníkovi kvôli porušeniu povinností Zhotoviteľa vznikne v súvislosti s Dielom alebo s nedodaním Diela škoda, Zhotoviteľ za túto škodu zodpovedá maximálne do výšky zodpovedajúcej Cene za Dielo.

Článok 13.3

Zhotoviteľ v žiadnom prípade nezodpovedá za žiadny Zákazníkovi ušlý zisk, najmä za ušlý zisk, vyplývajúci zo skutočností (napríklad zmluvných vzťahov Zákazníka s tretími osobami), o ktorých Zhotoviteľ pri uzatváraní Zmluvy nevedel ani nemohol vedieť.

Článok 13.4

Obmedzenie zodpovednosti Zhotoviteľa za škodu podľa tohto článku týchto Dodacích podmienok platí bez ohľadu na to, či bol Zhotoviteľ upozornený na možnosť vzniku škody alebo si tejto možnosti mal byť vedomý.

Článok 14 - Nakladanie s osobnými údajmi

Článok 14.1

Zákazník súhlasí s tým, že všetky jeho osobné údaje poskytnuté v rámci Objednávky, budú Zhotoviteľom spracovávané podľa Zásad nakladania s osobnými údajmi. Vyslovením súhlasu s týmito Dodacími podmienkami Zákazník zároveň súhlasí so Zásadami nakladania s osobnými údajmi a potvrdzuje, že sa s nimi zoznámil.

Článok 15 - Oddeliteľnosť

Článok 15.1

Pokiaľ akékoľvek ustanovenie týchto Dodacích podmienok bude posúdené súdom ako neplatné alebo nevymáhateľné, nebude mať takáto neplatnosť alebo nevymáhateľnosť vplyv na iné časti týchto Dodacích podmienok, ale také ustanovenie bude považované za upravené v potrebnej miere, aby bolo platné a vymáhateľné, a práva a záväzky budú podľa toho vykladané a vymáhané, pričom bude zachovaný maximálny možný rozsah zámeru týchto Dodacích podmienok.

Článok 16 - Rozhodujúce právo a riešenie sporov

Článok 16.1

Zmluvný vzťah medzi Zákazníkom a Zhotoviteľom zo Zmluvy, založený Objednávkou a týmito Dodacími podmienkami, sa riadi na základe dohody medzi Zákazníkom a Zhotoviteľom výlučne právom Českej republiky.

Článok 16.2

Všetky prípadné spory medzi Zákazníkom a Zhotoviteľom, súvisiace so Zmluvou alebo zo Zmluvy vyplývajúce, budú riešené predovšetkým zmierom, teda dohodou.

Článok 16.3

V prípade nemožnosti dosiahnutia dohody budú prípadné spory medzi Zákazníkom a Zhotoviteľom, súvisiace so Zmluvou alebo zo Zmluvy vyplývajúce, riešené výlučne vecne príslušným súdom v Českej republike, ktorého miestna príslušnosť bude určená podľa sídla Zhotoviteľa.

Článok 16.4

Nič z toho, čo je uvedené v týchto Dodacích podmienkach, neovplyvní právo Zákazníka obrátiť sa na iný príslušný súd, pokiaľ je spotrebiteľom a príslušné právne predpisy mu také právo priznávajú.

Článok 17 - REKLAMAČNÝ PORIADOK

I. Všeobecné ustanovenia

 • 1. Tento reklamačný poriadok vymedzuje pravidlá na reklamácie Diela dodaného Zhotoviteľom Zákazníkovi.
 • 2. Reklamácia nemá odkladný účinok na splatnosť finančných záväzkov Zákazníka vyplývajúcich zo Zmluvy voči Zhotoviteľovi.
 • 3. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté nesprávnym použitím alebo skladovaním Diela Zákazníkom.

II. Spôsob vyriešenia a vybavenia reklamácie

 • 1. Zákazník je povinný pri prevzatí Diela skontrolovať, či Dielo nemá chyby a nedostatky.
 • 2. Pokiaľ Zákazník zistí zjavné nedostatky na Diele, je povinný uplatniť u Zhotoviteľa reklamáciu bez odkladu potom, čo zhotovené Dielo prevzal. Reklamáciu odošle Zhotoviteľovi faxom alebo e-mailom. Pokiaľ Zákazník nedodrží lehotu na uplatnenie reklamácie a postup uvedený v predchádzajúcej vete, má Zhotoviteľ právo reklamáciu zamietnuť.
 • 3. Pokiaľ Zákazník zistí skryté nedostatky na Diele, je povinný uplatniť u Zhotoviteľa reklamáciu bez odkladu, najneskôr však do 6 mesiacov od dňa, kedy bolo Dielo dodané podľa čl. 4.1. alebo 4.2. Dodacích podmienok. Reklamáciu odošle Zhotoviteľovi faxom alebo e-mailom. Pokiaľ Zákazník nedodrží lehotu na uplatnenie reklamácie a postup uvedený v predchádzajúcej vete, má Zhotoviteľ právo reklamáciu zamietnuť.
 • 4. Reklamáciu je Zákazník oprávnený uplatniť len u Zhotoviteľa, a to spôsobom uvedeným v tomto reklamačnom poriadku. Reklamácia Diela sa uplatňuje písomne (faxom alebo elektronicky) u Zhotoviteľa (adresa TigerPrint s.r.o., Sládkovičova 13, 010 01 Žilina, tel.: +421 41 2700809, fax: +421 41 2700808, e-mail: tigerprint@tigerprint.sk.sk).
 • 5. Reklamácia musí obsahovať opis nedostatku a požadovaný spôsob jeho odstránenia. V rámci reklamácie je Zákazník vždy povinný predložiť Zhotoviteľovi chybné Dielo a doklad o úhrade Ceny za Dielo. Reklamované Dielo odoslané na dobierku nie je Zhotoviteľ povinný prevziať. Náklady na dopravu reklamovaného Diela od Zákazníka Zhotoviteľovi hradí Zhotoviteľ len v prípade uznania reklamácie ako oprávnenej a po predložení dokladov o nákladoch na dopravu reklamovaného Diela Zhotoviteľovi. Pokiaľ Zákazník nesplní povinnosť uvedenú v tomto odseku, je to vždy dôvodom na zamietnutie reklamácie Zhotoviteľom.
 • 6. Spôsob vybavenia reklamácie Zhotoviteľom závisí na tom, či ide o odstrániteľnú alebo neodstrániteľnú chybu Diela.
 • 7. Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade, že Dielo má odstrániteľnú chybu, chybu bezplatne odstrániť. Pokiaľ ide o chybu neodstrániteľnú, ktorá však nebráni tomu, aby mohlo byť Dielo riadne používané, poskytne Zhotoviteľ Zákazníkovi primeranú zľavu z ceny. Pokiaľ ide o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohlo byť Dielo riadne používané, má Zákazník právo na zrušenie Zmluvy. To isté právo má Zákazník v prípade chýb odstrániteľných, ak pre opätovné vyskytnutie sa chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb nemôže Dielo riadne používať. Požadovaný spôsob odstránenia chyby musí Zákazník uviesť v svojej písomnej reklamácii, inak spôsob odstránenia chyby Diela určí Zhotoviteľ. Pre Zákazníkov, ktorí nie sú spotrebiteľmi, sa tento odsek nepoužije, ale uplatní sa úprava práv zodpovednosti za chyby Diela podľa Obchodného zákonníka s nasledujúcimi rozdielmi: Voľba spôsobu riešenia reklamácie Diela (zľava z ceny, odstránenie chýb alebo dodanie nového Diela) je na Zhotoviteľovi a Zákazník nemá právo pre chyby od Zmluvy odstúpiť, to je možné len v prípade, že ide o chyby, kvôli ktorým sa nedá Dielo používať a Zhotoviteľ Zákazníkovi oznámi, že chyby neodstráni, ani namiesto chybného Diela nedodá Dielo nové.
 • 8. Zhotoviteľ je oprávnený vyzvať Zákazníka na doplnenie reklamácie, a pokiaľ Zákazník potrebné informácie v lehote stanovenej v doplnení neoznámi, má Zhotoviteľ právo reklamáciu zamietnuť. V dobe od odoslania výzvy na doplnenie reklamácie do doručenia doplnenia reklamácie nebeží lehota na vybavenie reklamácie.
 • 9. Reklamácia vrátane odstránenia chyby musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Zhotoviteľ so Zákazníkom nedohodne na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má Zákazník rovnaké práva, ako keby išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť.

III. Vlastnosti zhotoveného Diela, ktoré nemôžu byť predmetom reklamácie

 • 1. Odlišná farebnosť každého jednotlivého zhotoveného Diela v prípade, že sa Zákazníkovi podľa uzavretej Zmluvy vyrába viac typov Produktov Tigerprint – vzhľadom na rôzne podkladové materiály (rôzne gramáže papiera, rôzne druhy papiera) nie je možné zaručiť 100% farebnú zhodu medzi takými materiálmi;
 • 2. Odlišná farebnosť fotky na obálke fotoknihy oproti rovnakej fotografii vytlačenej vo vnútri fotoknihy na papieri –vzhľadom na to, že dosky (obálka) fotoknihy sú tlačené inou technológiou a na iný materiál, než je materiál vo vnútri fotoknihy, nemožno zaručiť 100% farebnú zhodu.
 • 3. Odlišná farebnosť fotografií oproti fotografiám, ktoré si Zákazník skôr robil klasickou cestou (tlač alebo expozícia na fotopapier) – vzhľadom na to, že klasické fotografie sa vyrábajú inou technológiou a na iný materiál, nemožno zaručiť 100% farebnú zhodu.
 • 4. Odlišná farebnosť fotografií oproti fotografiám, ktoré si klient Zákazník vytlačil doma alebo v kancelárii, napríklad s využitím inkjetovej (atramentovej) alebo laserovej technológie – vzhľadom na to, že také tlače sa vyrábajú inou technológiou, na iný materiál a je využitý iný farebný priestor a/alebo tlačový profil, nemožno zaručiť 100% farebnú zhodu.
 • 5. Odlišná farebnosť fotografií od ich vzhľadu na monitore počítača –vzhľadom na to, že obraz na monitore využíva RGB farebný priestor a obraz je "presvetlený", zatiaľ čo tlač prebieha vo farebnom priestore CMYK, prípadne CMYK +lak, nemožno tieto zobrazovacie techniky porovnávať ani porovnávať ich výstupy.
 • 6. Chybná väzba fotoknihy – knižný blok vypadáva z dosiek.
 • 7. Nižšie tlačové rozlíšenie na obálke (doskách) fotoknihy než vo vnútri fotoknihy – vzhľadom na rozdielne tlačové technológie a rôzne podkladové materiály nemožno zaručiť rovnaké tlačové rozlíšenie.
 • 8. Iný vzhľad zhotoveného Diela než sú fotografie Produktov TigerPrint na webovej stránke www.tigerprint.sk – napriek tomu, že sú na webových stránkach použité fotografie reálnych produktov, môže Zákazník vnímať zhotovené Dielo inak, než je jeho zmenšená fotografia na webových stránkach.
 • 9. Iný dizajn zhotoveného Diela alebo iný grafický štýl, než je zobrazený na fotografiách Produktov Tigerprint na webovej stránke www.tigerprint.sk – napriek tomu, že sú na webových stránkach použité fotografie reálnych produktov, môže sa stať, že grafický štýl nebude úplne aktuálny, teda môže mať drobné odlišnosti.
 • 10. Zlá kvalita (napr. malé rozlíšenie) dodaných obrazových súborov (fotografií) nemôže byť predmetom reklamácie.
 • 11. Doručenie zhotoveného Diela v poškodenom stave vinou držiteľa poštovej licencie či iného dopravcu, pretože za kvalitu dopravy Zhotoviteľ nezodpovedá.
 • 12. Kód Predplatenej karty nemožno aktivovať – pokiaľ Zhotoviteľ zistí porovnaním kódu Predplatenej karty so záznamami v databáze Zhotoviteľa, že Zákazníkom uvedený kód nebol ešte použitý, jeho kód buďto Zhotoviteľ aktivuje, alebo Zhotoviteľ zašle Zákazníkovi na svoje náklady novú Predplatenú kartu. Pokiaľ však už bol kód použitý (celý kredit alebo len časť), nemožno reklamáciu uznať.
 • 13. Obálka s Predplatenou kartou je doručená poškodená a/alebo bezpečnostný štítok je porušený. - Pokiaľ Zhotoviteľ zistí porovnaním kódu Predplatenej karty so záznamami v databáze Zhotoviteľa, že Zákazníkom uvedený kód nebol ešte použitý, jeho kód buďto Zhotoviteľ aktivuje, alebo Zhotoviteľ zašle Zákazníkovi na svoje náklady novú Predplatenú kartu. Pokiaľ však už bol kód použitý (celý kredit alebo len časť), nemožno reklamáciu uznať.
 • 14. Vplyvom technickej chyby dôjde ku zmazaniu fotografií Zákazníka, ktoré má v rámci systému Tigerprint archivované.

Článok 18 - Spoločné a záverečné ustanovenia

Článok 18.1

Za písomné sa považujú právne úkony doručené poštou, kuriérom, faxom, alebo elektronickou poštou.

Článok 18.2

Ak neuvedie Zákazník v Objednávke svoje správne identifikačné údaje a správnu doručovaciu adresu, vystavuje sa nebezpečenstvu, že si zhotovené Dielo nebude môcť prevziať, hoci v súlade s týmito Dodacími podmienkami bude považované za dodané.

Článok 18.3

Tieto Dodacie podmienky a Reklamačný poriadok nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.12.2011.